POZOR NA ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY I SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ZUŠ V. NOVÁKA

Pravidla příjímacího řízení

PRAVIDLA HODNOCENÍ

Komise se pro každý obor skládá minimálně ze dvou učitelů ZUŠ. Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 10 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální celkový počet získaných bodů je 30. Minimální hranice pro přijetí žáka do ZUŠ je 18 bodů. Zároveň nesmí být hodnocení v jednom z kritérií 5 a méně bodů (podmínka 5 bodů neplatí pro výtvarný obor). Žáci výtvarného oboru, kteří ukončili studium a chtějí ho opět obnovit, musí znovu absolvovat talentové zkoušky.

HUDEBNÍ OBOR
KRITÉRIA
 • rytmus
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím 5 rytmických modelů v 4/4 a 3/4 taktu
 • intonační a sluchové předpoklady
  • rozpoznání směru melodie
  • určení vyššího a nižšího tónu
  • opakování krátké melodie spojené s rytmem (KUKAČKA)
 • zpěv písně
  • libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu
  • známá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes….)
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné nanejvýš drobné zaváhání

8 – 6 bodů  =  dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním

5 – 3 body  =  nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, nejistota, chyby

2 – 0 bodů  =  nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí úkolu

OBOR ZPĚV – 2. kolo
POŽADAVKY
 • 1 lidová píseň + 1 (2) umělé písně – zpaměti
KRITÉRIA
 • hlasový materiál (barva a síla hlasu)
 • intonační a rytmické ztvárnění
 • výrazové pojetí
 • celkový dojem
OBOR BICÍ NÁSTROJE – 2. kolo
POŽADAVKY
 • reprodukce 6 rytmických a 4 rytmicko-koordinačních modelů
KRITÉRIA
 • za každý model se přidělují maximálně 3 body
 • rozhoduje celkový počet získaných bodů
VÝTVARNÝ OBOR
KRITÉRIA
 • zralost výtvarného projevu (schopnost ztvárnit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)
 • reakce výtvarnými prostředky na verbální motivace (vyjádření myšlenky, samostatnost)
 • osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu

8 – 6 bodů  = dobré provedení úkolu s drobnými nedostatky

5 – 3 body  = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči verbální motivaci

2 – 0 bodů  = výkon se značnými nedostatky, nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí úkolu

TANEČNÍ OBOR
KRITÉRIA 
 • hudební sluch, rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)
 • zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost, celková pohyblivost, pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře)   
 • přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost improvizace, komunikace s učitelem, práce ve skupině
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání

8 – 6 bodů  =  dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body  =  nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů  =  neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
KRITÉRIA
 • komunikativnost a mluvní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)
 • pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)
 • kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání

8 – 6 bodů  =  dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body  =  nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů  =  neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání