Literárně-dramatický obor

Žáci literárně-dramatického oboru jsou v osobnostně-sociální rovině vedeni ke vzájemnému vnímání, toleranci, empatii a spolupracujícímu chování a v umělecké rovině jsou vedeni k rozvoji svých pohybových a mluvních předpokladů, k rozvoji schopnosti improvizovat, rozvíjet svým jednáním dramatický děj, sdělovat postoje
a názory za sebe i postavy, za které jednají. Dále pracují s krásnou literaturou jako s předlohou či jako se zdrojem témat a námětů divadelních situací a inscenací. Věnují se také interpretaci uměleckého textu formou sólového či skupinového přednesu.

Výsledky své práce prezentují na přehlídkách, kde se o divadelních představeních a recitátorských výkonech také diskutuje, čímž si žáci kultivují své schopnosti kriticky uvažovat, přijímat kritiku jako zdroj poučení a dalšího rozvoje a v neposlední řadě se seznamují s divadlem a literaturou jako se svébytnými uměleckými obory.

Rozvrh výuky

Termíny předmětu Scénický šerm

sobota 7. 1. 2023

9.00 – 12.00

sobota 14. 1. 2023

9.00 – 12.00

sobota 18. 2. 2023

9.00 – 12.00

sobota 11. 3. 2023

9.00 – 12.00

sobota 22. 4. 2023

9.00 – 12.00

sobota 6. 5. 2023

9.00 – 12.00

sobota 10. 6. 2023

9.00 – 12.00

 

Průběh studia

Přípravné studium
 • trvá jeden až dva roky (5 – 6 let věku dítěte)
 • výuka probíhá 1 krát v týdnu, 1,5 hodiny
 • do přípravného ročníku přijímáme děti předškolního věku a žáky prvních tříd ZŠ. Přípravné studium mohou tedy žáci navštěvovat až 2 roky.
 • Hlavním předmětem je Přípravná dramatická průprava. Děti se zapojují do dramatických her, ve kterých se, prostřednictvím příběhů, seznamují s uvažováním postav a možností přetváření děje. Děti se učí formulovat své myšlenky a zároveň naslouchat druhým.
I. stupeň základního studia
 • trvá 7 let a je rozdělen do sedmi ročníků (1. – 7. ročník)
 • 1. a 2. ročník prochází Dramatickou průpravu
  Žáci mají za úkol reagovat na podněty učitele a tvořivě je rozvíjet. Jsou směřováni k vnímání svého vlastního projevu, ale zároveň k vnímání i svých spoluhráčů. Učí se naslouchat a diskutovat.
 • Součástí 3. – 7. ročníku jsou předměty Dramatická výchovaInscenační tvorba.
  Žáci se dle svých zkušeností zaobírají dramatickou situací. Učitel s dětmi vybírá vhodnou předlohu a pomocí improvizačních technik společně vytváří drobný jevištní tvar. Zabývají se postavami a pátrají po jejich motivaci. Seznamují se s dramaturgicko-režijní koncepcí divadelního tvaru. Při výuce mohou vznikat i autorské texty.
 • V 5. a 7. ročníku žáci povinně navštěvují předmět Interpretace textu.
 • Výuka probíhá v malých skupinách maximálně o 5 žácích. Dochází tak k individuálnějšímu přístupu. 
 • V hodinách pracujeme s nejrůznějšími texty (poezií i prózou) a seznamujeme se s různými výrazovými prostředky. Žák se zaměřuje na svůj vlastní verbální projev (frázování, pauza, přízvuk, intonace, mluvní tempo, hlasové zabarvení) a neverbální (pohyb, postoj, gesto, mimika), dle tematického zaměření textu.
 • Součástí I. stupně základního studia mohou být také nepovinné předměty (viz odstavec níže).
II. stupeň základního studia
 • trvá 4 roky a je rozdělen do čtyř ročníků (1. – 4. ročník)
 • Vzhledem k svému věku žáci pracují s náročnější předlohou a do větší hloubky rozvíjejí své zkušenosti z předchozího studia.
 • Žáci se aktivním přístupem podílí na tvorbě jednotlivých složek divadelní inscenace a experimentují s jednotlivými výrazovými prostředky za účelem postihnutí tématu, jeho nejpřesnějšího sdělení a celkové estetizace výpovědi.
 • Součástí II. stupně základního studia mohou být také nepovinné předměty (viz odstavec níže).
Nepovinné předměty
 • Žáci literárně-dramatického oboru mají možnost od 4. ročníku navštěvovat Scénický šerm (základy zacházení s mečem: úchop, postoj, kroky, seky, krytí). Novocirkusové techniky (práce s různým cirkusovým náčiním, žonglování, základní prvky párové akrobacie) a kdo má zájem, může navštěvovat i Interpretaci textu (pokud ji daný ročníck nemá povinnou).

Úplata za vzdělávání

Cena výuky je v Literárně-dramatickém oboru stanovena na 1400 Kč za pololetí.

Učitelé LDO

Věra Lánová
vedoucí oboru
lanova@zus-jhradec.cz

Vojtěch Maděryč
maderyc@zus-jhradec.cz

František Oplatek
oplatek@zus-jhradec.cz

Jiří Rezek
rezek@zus-jhradec.cz

Jan Kec
scénický šerm
kec@zus-jhradec.cz