Literárně-dramatický obor

Žáci literárně-dramatického oboru jsou v osobnostně-sociální rovině vedeni ke vzájemnému vnímání, toleranci, empatii a spolupracujícímu chování a v umělecké rovině jsou vedeni k rozvoji svých pohybových a mluvních předpokladů, k rozvoji schopnosti improvizovat, rozvíjet svým jednáním dramatický děj, sdělovat postoje a názory za sebe i postavy, za které jednají. Dále pracují s krásnou literaturou jako s předlohou či jako se zdrojem témat a námětů divadelních situací a inscenací. Věnují se také interpretaci uměleckého textu formou sólového či skupinového přednesu.

Výsledky své práce prezentují na přehlídkách, kde se o divadelních představeních a recitátorských výkonech také diskutuje, čímž si žáci kultivují své schopnosti kriticky uvažovat, přijímat kritiku jako zdroj poučení a dalšího rozvoje a v neposlední řadě se seznamují s divadlem a literaturou jako se svébytnými uměleckými obory.