Pravidla přijímacího řízení do literárně-dramatického oboru

Komise se skládá minimálně ze tří učitelů literárně-dramatického oboru ZUŠ. Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 10 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální celkový počet získaných bodů je 30. Minimální hranice pro přijetí žáka do ZUŠ je 18 bodů. Zároveň nesmí být hodnocení v jednom z kritérií 5 a méně bodů.

KRITÉRIA
  • komunikativnost a mluvní předpoklady (dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)
  • pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)
  • kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)
BODOVÁ ŠKÁLA

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání

8 – 6 bodů  =  dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body  =  nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů  =  neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání