Od 12.4.2021 bude probíhat prezenční formou individuální výuka hudebního oboru (1 žák 1 učitel). Skupinová a kolektivní výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Organizační pokyny k provozu školy od 12. 4. 2021

Tyto informace a pokyny vychází z manuálu MŠMT pro školy  z Informací k provozu škol a školských zařízení od pondělí 12.4.2021 a jsou upraveny o další změny, které nastaly po zveřejnění manuálu MŠMT.

Komu je výuka v ZUŠ od 12.4.2021 prezenčně umožněna

 • prezenční forma výuky je umožněna žákům hudebního oboru v individuální výuce tj. hra na nástroj a to formou jeden žák a jeden učitel
 • prezenční forma výuky je umožněna také v ostatních oborech, ale pouze formou individuálních konzultací jeden žák a jeden učitel

Testování žáků v ZUŠ

 • povinné testování žáků se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

Vstup do školy

 • do školy vstupují pouze učitelé a žáci (výjimkou jsou zákonní zástupci u dětí do 7 let, kteří mohou své dítě doprovodit k učebně-musí pak ale neprodleně opustit školu)
 • zákonní zástupci žáků nad 7 let do školy vstupují pouze v naléhavých případech
 • do školy nesmí vstoupit osoba, u které jsou patrné příznaky infekčního onemocnění
 • v společných prostorách školy se pohybují všichni s ochranou úst a nosu (žáci ve věku 5-14,99 mohou použít zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška), žáci a všechny osoby od 15 let musí použít respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Hygienická pravidla

 • před vchody do prostor školy jsou umístěny dezinfekční prostředky, které je každý vstupující povinen použít
 • v co nejkratší době po vstupu do školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem
 • učitelé pravidelně větrají prostory učeben
 • úklid povrchů a ploch je prováděn na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají
 • několikrát denně se provádí dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, klávesnice, stoly, vodovodní baterie, splachovače) 
 • hudební nástroje se nedezinfikují (např. klaviatura)

Pohyb po škole

 • žáci se do školy dostavují v krátkém časovém předstihu před zahájením výuky (max. 10 minut), aby se omezilo čekání ve společných prostorách školy. K čekání využívají v případě příznivého počasí dvůr školy, v případě nepříznivého počasí využívají chodby u hlavního vchodu (tzv. ptačí místnost)
 • žáci se ve všech prostorách školy pohybují s ochranou úst a nosu
 • žáci používají ochranu úst a nosu i v učebnách 
 • výjimky při používání ochrany úst a nosu v hudebním oboru:
  • dechové oddělení – žák bez ochrany úst a nosu (učitel ochranu úst a nosu používá po celou dobu výuky)
  • pěvecké oddělení – není povolen zpěv, výuka však i tak může probíhat prezenčně; pokud by učitel s žákem potřeboval zpívat, je nutné zvolit distanční formu výuky
 • žáci se po škole pohybují pokud možno co nejméně tj. od vstupu do školy na WC (umytí rukou) a do učebny. Po ukončení výuky co nejkratší cestou opouští školu.

Odchod ze školy

 • žáci samostatně opouští prostory školy neprodleně po ukončení výuky
 • žáky do 7 let mohou vyzvednout zákonní zástupci před učebnou po ukončení výuky (doporučujeme rodičům, aby děti naučili cestu k východu a čekali na děti před vchodem do školy)
 • z žádného jiného důvodu není žákům (ani v doprovodu zákonného zástupce) dovoleno, aby se v prostorách školy zdržovali (např. čekání na autobus, psaní domácích úkolů, čekání na kamaráda až mu skončí výuka apod.)

Postup při výskytu osoby s příznaky infekčního onemocnění

 • příznaky jsou patrné již při příchodu – osoba nesmí vstoupit do školy (pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař)
 • příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti
  • nezletilý žák je doveden do místnosti, kde neprobíhá výuka. Zde vyčká do příchodu zákonného zástupce, který je neprodleně kontaktován pracovníkem školy
  • zletilá osoba opouští v co nejkratší době prostory školy
  • osoba je vždy informována o tom, že má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře

stav platný k 9.4.2021