My v tom Jihočechy nenecháme I

Podmínky a postup při podávání žádosti o finanční příspěvek na úhradu úplaty za vzdělávání v ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec.


Rodiče/zákonní zástupci žáků Základní umělecké školy V.Nováka Jindřichův Hradec mohou v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“ podat žádost o příspěvek na úhradu úplaty za vzdělávání (školného). Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče/zákonní zástupci prostřednictvím ZUŠ V.Nováka. Potřebný formulář naleznete zde (papírovou formu v sekretariátu školy).


Podmínky pro vyplacení podpory


Příspěvek může být požadován pro děti/žáky ve věkové kategorii od 3 let do dovršení 19 let (děti narozené 2. 8. 2003 – 1. 8. 2019 včetně) v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání. Žáci musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. 

Výše příspěvku na jednotlivce činí max. 4 000 Kč za všechny podporované aktivity dítěte celkem.

Podporované aktivity jsou:

 • předškolní vzdělávání
 • ubytování žáků v domově mládeže, internátu
 • školní lyžařské kurzy
 • vzdělávání v základních uměleckých školách
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času
 • školní stravování
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000,- Kč včetně.


Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).


Prokazování nároku na podporu


Nárok na podporu je ze strany zákonných zástupců prokazován v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ potvrzením z Úřadu práce (formulář zde, papírová forma v sekretariátu školy). 

Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporované dítě, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři žádosti o podporu (formulář zde, papírová forma v sekretariátu školy).

Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:

 • u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.)
  • potvrzení od zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,
 • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a
 • u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob – vyplněný přehled příjmů z daňového přiznání za rok 2021 (viz příloha, papírová forma v sekretariátu školy),
 • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) potvrzení zaměstnavatele, popř. Okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu.
 • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu – potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu,
 • u rodičovského příspěvku – potvrzení Úřadu práce o měsíční výši příspěvku (viz příloha),
 • u podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – potvrzení Úřadu práce o měsíční výši podpory (viz příloha),
 • u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostního sboru atd.) – vyčíslení průměrné měsíční výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu na stanoveném formuláři (viz příloha).

Jednotlivé doložené příjmy budou uvedeny na formuláři žádosti o podporu (viz příloha), na kterém bude také vykázáno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti (max. 13 000,- Kč). Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady.

Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity. Organizace zkontroluje nárok na podporu a předložené doklady. Podklady předkládané rodiči nebo zákonnými zástupci zůstávají (při zachování všech podmínek GDPR)
uloženy v organizaci pro případ kontroly po dobu 3 let od ukončení programu. 

Podání žádosti

 • Žádost může být škole doručena osobně, poštou nebo elektronicky v termínu do 31. 10. 2022. 
 • Podpora se týká úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2022/2023. 
 • Zájemce o podporu vyzýváme, aby úplatu za vzdělání zaplatili (pokud jim to finanční situace dovolí) a po zpracování žádosti jim bude vrácena na účet či v hotovosti. 

Veškeré informace naleznete také na stránkách Jihočeského kraje zde

https://myvtomjihocechynenechame.cz/